Women Peacemakers of East Asia

China

Lau Emily, Moxley Ellen, Wang Xuan, Wu Yi-Fang, Xue Hanqin (Aschenbach, Anna?)

  • Tsepe Kyi, Chai Ling, Eu Audrey, Suchen Chan (USA?), Kadeer Rebiya

Korea

  • Hyun Sook Lee, Heisoo Shin, Louise Yim

Kazakhstan

  • Akmaral Arystanbekova

Kyrgyzstan

  • Raya Kadyrova, Roza Otunbayeva (born USSR, now Kyrgyzstan)

Japan

Fuki Kushida, Yayori Matsui, Sadako Ogata, Yoko Ono, Ozaki, Sadako Sasaki, Yukika Sohma, Setsuko Thurlow, Yoseno, Gladys Walser

  • Rita Nakashima Brock, Midori Goto, Marii Hasegawa, Raicho Hiratsuka, Fusae Ichikawa, Tano Jodai,  Shizue Kato, Michi Kawai, Koko Kondo, Aki Kurose 

North Korea

  • Yun-Sook Mo

Tibet

  • Tsering Dolma Gyaltong, Jetsun Pema